İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Program Öğretim Amaçları

Psikoloji Bölümü Program Öğretim Amaçları 

PÖA1 Psikoloji alanına dair temel kavramları öğrenme, psikolojinin kökenlerini, tarihini ve ilişkili olduğu alanları tanıma, bu alanlar arasındaki bağlantıları kavrama, kritik, analitik ve disiplinler arası düşünme ve araştırma yapma becerisi edinme

PÖA2 Psikolojinin tarihsel geçmişini öğrenme, geçmiş ve güncel teori ve yaklaşımları kavrama, alan uygulamaları için gerekli çağdaş teknolojileri tanıma, geliştirme ve kullanma

PÖA3 Alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama, yorumlama ve çözme becerisi kazanma, bu amaçla uygun bilimsel yöntemleri kullanabilme

PÖA4 Psikoloji alanında düşünme, fikir üretme, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme, raporlama ve arşivleme becerisi edinme

PÖA5 Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenme ve bunları uygularken geleneksel ve güncel metotları kullanabilme

PÖA6 Alanla ilgili yaklaşımları alan dışı dersler ile destekleyerek bütüncül bir bakış açısı kazanma, alan çalışmalarının toplumsal ve evrensel etkilerini kavrama

PÖA7 Ana dili ve en az bir yabancı dili etkin biçimde kullanabilme ve kendini ifade edebilme

PÖA8 Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek sürekli kendini yenileme ve yaşam boyu öğrenmeye devam edebilme, her koşulda eğitim ve gelişime açık olma, bireysel veya takım olarak etkin biçimde çalışabilme

PÖA9 Psikolojinin temel etik problemlerini anlama ve çözüm üretebilme, mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma, doğaya, insan ve hayvan haklarına saygılı olma